آيا قتال مسلمانان با ديـﮔران براى دفع تجاوز يا كفر است؟

  • | پنجشنبه, 30 آذر, 1396
آيا قتال مسلمانان با ديـﮔران براى دفع تجاوز يا كفر  است؟

     سؤال: دليل مشروعيت قتال مسلمانان با ديـﮔران چيست؟ آيا سبب قتال تجاوز يا كفر (رد كردن دين اسلام) است؟
پاسخ: علما و دانشمندان بنا بر قرآن كريم و تاريخ پيامبر صلى الله عليه وسلم با غير مسلمانان اجماع داشتند كه دفع تجاوز، براى مسلمانان قتال و كشمكش را مباح ميسازد. و كفر بدون تجاوز نمى تواند جنـﮔ با ديـﮔران را مباح ميسازد، چرا كه اﮔر قرآن كريم آزداى مذهبى مردمان را قائل شود: "پس هر کس می خواهد ایمان بیاورد، و هرکس می خواهد کافر گردد". (كهف: 29) محال است كه قتال كافران را براى وادار كردن آنان به اسلام مباح ميسازد، و الا قرآن كريم متناقض باشد، و دشمنان به دنبال معايب در قرآن كريم تلاشهاى زيادى كردند اما نمى توانند قرآن به اختلاف و تناقضات تهمت زدند. بنابر اين صلح پايه اى روابط ميان مسلمانان و ديـﮔران باشد، و قرآن كريم به روشن اين مسأله را بيان ميكند؛ خداى متعال ميﮔويد " الله شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در (امر) دین با شما نجنگیده اند و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند، نهی نمی کند، بیگمان الله عدالت پیشگان را دوست دارد". (ممتحنه: 8) البته بعضى از آراى فقهى منحرف وجود دارد كه به طور نا درست فهميد كه كفر جنـﮔ  را مباح ميسازد، و مسلمانان بايد توسل به جنـﮔ  تا ديـﮔران به دين اسلام وادار كنند يا به دين خودند باقى مانند و جزيه ادا كنند، اما جمور دانشمندان اين آرا را بر اساس آيات قرآنى و تاريخ جنـﮔ هاى پيامبر صلى الله عليه وسلم بر  عليه دشمنان رد كردند، چرا كه تاريخ ثابت ميكند كه جنـﮔ هاى پيامبر صلى الله عليه وسلم براى دفع تجاوز بودند. از دلايل انحراف اين آرا اينست كه اسلام قتل كودكان، زنان، بزرﮔ سالان، راهبان، كور، معلول و كارمندان را در پايـﮔاه هاى دشمنان حرام شمرد زيرا جنـﮔ و قتال از آنان انتظار نمى رود، و اﮔر كفر از دلايل مباح ساختن قتل؛ چرا فرمان قتل مستضعفين نمى داد؟         


دكتر: احمد الطيب (شيخ الازهر)

 

Print
Tags:
Rate this article:
5/0

Please login or register to post comments.