שייח' אל-אזהרלשרהחוץשלצרפת: כשהדיבורנוגעבדתהאסלאםובנביאשלה (עליוהשלום), אזאנילאטובבדיבוריםדיפלומטיים

  • | Sunday, 15 November, 2020
שייח' אל-אזהרלשרהחוץשלצרפת: כשהדיבורנוגעבדתהאסלאםובנביאשלה (עליוהשלום), אזאנילאטובבדיבוריםדיפלומטיים

 

 
הפגיעהבאסלאםפוגעתבצרפתובונהחומתשנאהבינהלביןהעמיםהערביםוהאסלאמיים.
האימאםהגדול, פרופ' אחמדא(ל)טייב, שיח' אל-אזהרא(ל)שריף, קיבלפניאתמר "ז'אן-איבלהדריאן", שראירופהוענייניחוץצרפתיים, ואתחברימשלחתוהנלווית.
האימאםהגדולאמרכימוסלמים, שליטיםונשלטים, מכריזיםעלדחייתםלטרורשמניףאתדגלהאסלאם, שכןהאסלאם, נביאווהמוסלמיםחפיםמפשע, ואמרתיאתהדבריםהאלהבלבאירופה.
האימאםהוסיףכיישצורךשהאחראיםבאירופהישתכנעוויבינוכיטרורזהאינומייצגאתהאסלאםאואתהמוסלמים, שכןמוסלמיםהםהקורבנותהראשוניםלטרור, ומדינתנוהיאקורבןלטרורוכלכלתנומושפעתמטרור, טרורזהקייםבקרבמשתייכיםלכלדתומשטר. אםאנואומריםכיהנצרותאינהאחראיתלאירועיםבניוזילנד, עלינוגםלהודותבכךשהאסלאםאינואחראילטרורםשלאלהההורגיםבשמו, ולעולםאיננימקבלאתהאשמתהאסלאםבטרור (אמרהאימאם).
כשהדיבורנוגעבדתהאסלאםובנביאשלה (עליוהשלום), אנילאטובבדיבוריםדיפלומטיים, ותמידאהיההראשוןלמחותנגדכלעבירהעלדתנוונביאנו, ואנינדהםכאשראנושומעיםהצהרותפוגעניותכמואלהששמענו, מכיווןשהצהרותאלהפוגעותבצרפתובונותחומתשנאהבינהלביןהעמיםהערביםוהאסלאמיים.
הצהרותאלהמנוצלותעלידיקיצונייםלביצועפעולותטרור, ובזההאחראייםנושאיםבחלקמהאחריות, מכיווןשחובתהממשלותלמנועפשעיםלפנישהםקורים, וכאשרעיתוןפוגעבשנימיליארדמוסלמיםזהלאחופשהביטוי, אלאפשעשפוגעברגשותהמוסלמיםובכלהמתוניםופוגעבאינטרסיםשלצרפתעצמהבמדינותערבוהאסלאם.
האימאםהגדולהדגישכיישלורחבדעתלקלוטכלדבר, אךהעלבתהנביאמוחמדשלנונדחיתלחלוטין.
ואםאתםרואיםאתההעלבהנגדנביאנוכחופשביטוי, אזאנודוחיםחופשזהבצורהובתוכן, ונלךבעקבותמישפוגעבנביאנו (עליוהשלום), בבתימשפטבינלאומיים, גםאםאנוצריכיםלבלותאתכלחיינובהגנהעלהנביא, השליחהאציליהזהשנשארחמיםלעולמות.
ואנימבקשממדינותהזכויותוהחירויותלנקוטבצעדיםממשייםאמיתייםכדילעצוראתכלההצהרותשקושרותטרורלאסלאםואומרות "אסלאמי" או "אסלאמיסטי", מכיווןשכלהמונחיםהללופוגעיםברגשותםשלהמוסלמים, ואיןזוחוכמהלקחתאתהסיכוןולהתעלםמרגשותיהםשלמיליוניאנשיםלטובתמאמרפוגעני, זההיגיוןמוזר!
 
Print
Tags:

Please login or register to post comments.