برادرى پيامبران و جهانى شدن دين اسلام 1 / ضرورت ايمان به همهء پيامبران

  • | چهارشنبه, 3 آبان, 1396
برادرى پيامبران و جهانى شدن دين اسلام 1 / ضرورت ايمان به همهء پيامبران

      البته همهء پيامبران را برادر باشند، وما مسلمانان پيراون محمد صلى الله عليه وسلم به همهء آنان را ايمان بياوريم میان هیچ یک از آنان فرقی نمی گذاریم. همچنان خداى متعال ميگويد:" پیامبر به آنچه از (سوی) پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده است، و مؤمنان (نیز) همه به خدا و فرشتگان او و کتابهایش و پیامبرانش ایمان آورده اند.(و گفتند:) میان هیچ یک از پیامبرانش فرق نمی گذاریم و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا! آمرزش تو را (خواهانیم) و بازگشت به سوی توست".
بنابر اين كسي كه يكى از پيامبران را تكذيب كند چنان است كه گويى همهء پيامبران را تكذيب ميكند، چرا كه اصل رسالت همهء پيامبران يكى است و آن است كه "لا اله الا الله- هیچ خدایی جز خداوند وجود ندارد" همچنين خداى متعال ميگويد: "یقیناً ما در (میان) هر امتی پیامبری را فرستادیم که : خدای یکتا را بپرستید ، و از طاغوت اجتناب کنید. پس خداوند بعضی از آنان را هدایت کرد و بر بعضی از آنان گمراهی محقق گشت ، پس در زمین بگردید، آنگاه بنگرید عاقبت تکذیب کنندگان چگونه بود". و همچنين: "و (ما) پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر آنکه به او وحی کردیم که : «معبودی جز من نیست، پس تنها مرا عبادت کنید".  
     خداى متعال در سوره شعرا اعلام ميكند كه تكذيب يكى از پيامبران چنان است كه گويى همهء پيامبران را تكذيب ميكند و ميگويد:"قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند". و معلوم است كه قوم نوح تنها پيامبر نوح تكذيب كردند، اما تكذيب يكى از پيامبران تكذيب همهء پيامبران را محسوب ميشود، چرا كه همهء پيامبران به يك رسالت و يك دين آمدند، همچنين فرستنده آنان يكى است، لذا همهء آنان يك وحدت است.
     از اين جا ايمان به بعضى از پيامبران و تكفير بعضى ديگر به عنوان كفر به همهء آنان محسوب ميشود، همچنين خداى متعال كسي را كه به بعضى از پيامبران اعتقاد ندارد كافر خواند، خداى متعال ميگويد:" همانا کسانی که به خدا و پیامبرانش کفر می ورزند و می خواهند میان خدا و پیامبرانش جدایی بیندازند؛ ومی گویند: "به بعضی ایمان می آوریم؛ وبعضی را انکار می کنیم" ومی خواهند بین این (وآن) راهی (برای خود) برگزینند". و همچنين ميگويد: "و کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده و میان هیچ یک از آنان جدائی نیفکندند؛ اینان (خداوند) بزودی پاداششان راخواهد داد، وخداوند آمرزنده ی مهربان است".    

 

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.