الازهر الشریف،بشدت حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندرا محکوم ... وتأكيد میکند كه اين حمله، نشانه خطرناکی از افزايشگفتمان تنفر و اسلام هراسی است

  • | جمعه, 24 اسفند, 1397
الازهر الشریف،بشدت حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندرا محکوم ... وتأكيد میکند كه اين حمله، نشانه خطرناکی از افزايشگفتمان تنفر و اسلام هراسی است

     الازهرالشریف وامام بزرگ آن،پروفسور احمد الطیب، به شدت، حملات تروریستیوحشتناک به دو مسجد در شهر "کریستچرچ" نيوزيلند را كه هنگاماداى نماز جمعه بوقوع پيوسته و منجر به تعداد زیادی از کشته ها و زخمی ها شده است، به شدت محكوم ميكند.
الازهرنيزتأکیدمیکندکهچنین حمله تروریستی نشانه خطرناکی از عواقب وحشتناكى است کهمیتواندافزایشگفتمان نفرت انگیزی و بیگانهستیزی و گسترشپدیده اسلام هراسی در بسیاری از کشورهایاروپاییوحتی در کشورهای كه به همزیستیقوی بين ساکنان آنها شناخته شده بوند، به همراه داشته باشد.
درعین حال، الازهر الشریفتأکیدمیکندکهاین حمله جنایتکارانهکه مقدسات خانه های خدا را هتك کرده، و به طور غیرقانونی، خون های مقدس وبيگناه را ریخته است، بایدزنگخطریبرای عدم تساهل در قبال جریان ها و گروههاینژادپرستی باشد کهچنیناقداماتوحشتناکی را مرتکبمی شود. وبايد تلاش هایبیشتریبرایحمایت از ارزشهایهمزیستی و تسامح و انسجام مثبت در بیناعضاییک جامعه واحد، صرف نظر از ادیان و فرهنگهای آنها، اعمال شود.
الازهر الشريف، این حادثه تروریستی را به خانوادههایقربانیانتسلیتميگويد، وبراى روح قربانيان، رحمت بیکرانالهی را، و برایزخمی ها، شفای عاجل، آرزو دارد.

 

Print
Categories: خبرها
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.