امام بزرگ در ديدار اسقف كليساى انجيلى برلين

  • | شنبه, 29 اسفند, 1394
امام بزرگ در ديدار اسقف كليساى انجيلى برلين

امام بزرگ در ديدار اسقف كليساى انجيلى برلين:
هدف سفرم به برلين احيا مجدد روابط قديمى ميان دين اسلامى و دين مسيحي است.
ايجاد روابط دوستى ميان روحانيون مسلمان و مسيحيان لازم است قبل از فكر در گسترش صلح ميان شرق و غرب.

حضرت امام بزرگ أ.د/ احمد الطيب شيخ الازهر با ماركوس دروجه اسقف كليساى انجيلى برلين ديدار كرد. در اين ديدار اسقف كليساى انجيلى به سفر تاريخى حضرت امام به برلين استقبال كرد؛ وگفت:" اين سفر تاريخى يك گام بزرگ در راه گفتگو اديان و گسترش ارزش تسامح است".
دروجه به پيام صلح حضرت امام بزرگ به همهء جهانيان را ستايش كرد، و روابط نزديك ميان كليساى انجيلى برلين با كليساى قبطى مصر را اشاره كرد، و شيخ الازهر براى مشاركت به ايجاد يك خانه در آلمان تا گردآورد همهء اديان آسمانى سه گانه دعوت كرد، و همچنان شيخ الازهر يك كتاب بيرامون اين طرح را اهدا كرد.
حضرت امام بزرگ نشان داد كه به دنبال روابط نو ميان اسلام و مسيحيت نيامد بلكه براى احيا مجدد روابط قديمى ميان دين اسلامى و دين مسيحي است؛ وتأكيد كرد:" بايد به ايجاد روابط دوستى ميان روحانيون مسلمان و مسيحيان قبل از فكر كردن در گسترش صلح ميان شرق و غرب تلاش بكنيم".
شيخ الازهر بيرامون تجربه "خانه خانواده مصرى" و نقش اين خانه در تحكيم روابط الازهر الشريف با كليساى قبطى مصرى را سخن كرد، و طرح خانهء اديان سه گانه اسقف آلمان را ستايش كرد؛ توانايى بنياد الازهر براى كمك در اين طرح را ابراز كرد.

   

 

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.