طى ديدار خود از تالار تاریخی صلح در مونستر … امام بزرگ می گوید: صلح بین مردم با گفتوگوی ادیان آغاز می شود

  • | پنجشنبه, 27 اسفند, 1394
طى ديدار خود از تالار تاریخی صلح در مونستر … امام بزرگ می گوید: صلح بین مردم با گفتوگوی ادیان آغاز می شود

در پاسخ به دعوت فرماندار شهرستان مونستر در آلمان … حضرت امام بزرگ، پروفسور احمد الطیب، شیخ الازهر و رئیس شورای حكماى مسلمانان از تالار تاریخی صلح كه شاهد امضاى توافق صلح برای پایان دادن به نبرد مذهبى در سال 1648 ديدار كرد. حضرت امام بزرگ توسط ليفي ماركوس شهردار مونستر، اسقف هانس ياشكى رئیس شورای گفتوگوی ادیان، رئیس دانشگاه مونستر و تعدادی از رهبران کلیسا و جامعه مدنی در اين شهر مورد استقبال قرار گرفت.

در آغاز اين ديدار, شهردار مونستر از ديدار امام بزرگ از مونستر و تالار تاریخی صلح استقبال کرد و گفت که این یک دیدار تاریخی  است و در تاریخ تالار خواهد نوشت، همچنانكه شهردار مونستر نیز دعوتى برای گفت و گوى صلح ميان ادیان از شهرستان صلح راه اندازی كرد.

حضرت امام بزرگ در سخنرانی خود در برابر شرکت کنندگان، با اشاره به اين که صلح بین مردم با گفتگوی ادیان آغاز می شود و اسلام و مسیحیت ادیان صلح و عشق هستند بر ضرورت تلاش های مشترک برای توقف جنگ ها و درگیريهاى جارى تاکید کرد.

حضرت امام بزرگ پرفسور احمد الطيب شيخ الازهر و رئيس شوارى حكماى مسلمانان پس از اتمام سخنرانی خود، چند کلمه در سند تاريخى سالن نوشت.

 

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.