شيخ الازهر در مجلس فدرال آلمان

  • | چهارشنبه, 26 اسفند, 1394
شيخ الازهر در مجلس فدرال آلمان
  • ما موضع انسانى صدر اعظم مركل در باره فراركنندگان از آتش جنگها و وحشت آنها در شرق،  و محكوميت اسلام هراسى وگفتن او  را كه اسلام بخشى از آلمان است، قدردانى ميكنيم.
  • من هيچ وابستگى سياسى يا جهتگيرى حزبى ندارم وهيچ يك از ايدئولوژى هاى سمت چپ يا راست را تأييد نميكنم.
  • من به دنبال صلح هستم وآن را براى همه مردم صرف نظر از تفاوت در كشور، نژاد يا مليت آنها وهرچه اديان و مذاهب و فرق هاى خود باشد، آرزو ميكنم.
  • امام بزرگ به مسلمانان اروپا سخن ميگويد: شما بخشى جدايى نا پذير از بافت ملى اروپا هستيد پس از آموزه هاى اسلام و چهره خوب آن محافظه كنيد.
  • علماى الازهر در حال حاضر ودر همه جا مواجه مفاهيم نا درست در مورد اسلام كه دين را تحريف ميكند و آن را  در دعوت به فتنه كور  كه خونها را حلال ميكند، و سرزمينها را نابود ميكند مورد سوء استفاده قرار ميدهد.
  • ازهر شريف و شوراى حكماى مسلمانان كاروانهاى صلح را در سراسر جهان براى اصلاح مفاهيم نا درست در مورد اسلام و هشدار دادن جوانان از ايدئولوژى افراطگرايى راه اندازى ميكند.
Print

Please login or register to post comments.