دولت جمهوري اندونيزي دكتراي فخري يا تشريفي اهدا نمود ..وجناب فضيلت مآب شيخ ازهر تاكيدا افزود:وظيفه ورسالت ازهر شريف همانا چنگزدن بر روش ومنهج اهل سنت والجماعت با در نظر گرفتن همه مذاهب ميباشد

  • | پنجشنبه, 6 اسفند, 1394
دولت جمهوري اندونيزي دكتراي فخري يا تشريفي اهدا نمود  ..وجناب فضيلت مآب شيخ ازهر تاكيدا افزود:وظيفه ورسالت ازهر شريف همانا  چنگزدن بر روش ومنهج  اهل سنت والجماعت با در نظر گرفتن همه مذاهب ميباشد

ميان استقبال وبزيرائي رسمي دولتي ومردمي بزرگ..در اندونزيا دانشگاه حكومتي واسلامي عالي مولانا مالك ابراهيم دكتراي فخري بر جناب امام اكبر فضيلت مآب دكتر وپروفيسور/أحمد طيب اهدا داشت ,فضيلت مآب شيخ ازهر شريف ورهبر مجلس حكماي مسلمانها,..در احتفاليهء بزرگ در مقر دانشگاه در ولايت ملانگ كه واقع جاوه شرقي ميباشد .

هنگام اهداي دكترا نخبگان واساتيد ودانشجويان اندونزي شركت نمودند .وهمچنان  مردم در راه هاي عمومي گروه گروه استقبال كردند.

ودر بيانيهْ كه فضيلت مآب در آن احتفاليه ابراز داشتن, باتأكيد افزود كه همانا دانش  يگانه راه حفاظت امت از گمراهي ميباشد, وهمچنان افزود كه وظيفهء ازهر برپا وزنده داشتن راه ومنهج اهل سنت والجماعت بادر نظر گرفتن مذاهب مختلفش ميباشد , وبيان داشت كه براستي آموختن علم وظيفه ورسالت وحيات ميباشد,شرف بزرگ است كه علما وارثين انبيا اند,

وي افزود كه ازهرشريف حامل مسئوليت جنبهاي علمي ودعوي را از نام اسلام دارا ميباشد ,از آنجا كه ازهر شريف  يكه تاز در وسطيت عقيده  است برخلاف سلفيت كه بينش  تند وخشك دارند  وبرخلاف تاويلگراها, ونيز افزود كه ازهر شريف در تعبير از وظيفه ونام  وآموزش اسلام  ودرفراخواني به سوي اسلام منهج وروش اهل سنت والجماعت را دارد . پس ازخصوصيات منهج ازهري همانا تحليل دقيق تراث ميباشد,وابراز داشت كه سبب داشتن ازهر  جايگاه قبوليت را در عالم اسلامي وجهاني  اش بر ميگردد به داشتن انزماجي فكري وعلمي كه با روحيت  تصوفي ووسطي اعتادلي  است,

ازپرورش وي,فضيلت مآب فرمود  رورش من عربي بوده در خاندان علم ومعرفت ودين وبر پستاري پدري كه برمن چيزهاي زيادي را هديه داشت, با اظهار خرمي وخرسندي اش از استقبال گرم كه گواه بر برادري ميان مصر ازهر ودانشگاه مولانا مالك ابراهيم  داشت,

ودر پايان گفته هايش,  فضيلت مآب تاكيد ورزيد  كه ازهر شريف با فرستادن اساتيد از دكتران وعلماء ازهر شريف بطور كمك با بركت خواهد ساخت ,

 

 

 

Print

Please login or register to post comments.