مسجد الازهر خرابکاری مسلمانان نسخه هایی از قرآن سوزش در جزیره جزیره کورس، فرانسه را محکوم کرد

  • | دوشنبه, 7 دی, 1394

الازهر الشریف بیان محکوم نمودن شدید از آنچه که در یکی از نقش عبادت اسلامی در جزیره جزیره کورس، فرانسه، خرابکاری و هتک حرمت به مسجد و سوزاندن برخی از کتاب ها اتفاق افتاده است، از جمله نسخه هایی از قرآن ،
الازهر همچنین خشونت در همه اشکال و مظاهر آن را محکوم كرد ، شعار نژاد پرستانه علیه اعراب و مسلمانان تاسف تکرارشده است و ادعا نگرانی برای حقوق و آزادی ، از آن زمان شگفت زده شما این حقوق را صادر و غارت آنها را از شهروندان بی گناه ، مزاحم آنچه  و دامن زدن به احساسات و ارائه بهانه برای افراط گرایان است.

در زمان الازهر به عنوان مواضع از اعضای دولت فرانسه و سیاستمداران فرانسه در مستقیم و صریح گناه برآورد،   بنابراین، درخواست از دولت به اقدامات و اقدامات بیشتر برای محافظت نقش اسلامی و عبادت غیر اسلامی از چنین حملاتی،

الازهر و آرزوهای که همه چیز را با خرد برخورد اجتناب از تنش متقابل بیشتر که به دست افراط گرایان از هر دو طرف جریان می یابد.

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.