الازهر افزایش خشونت علیه مسلمانان در غرب را محکوم کرد دولت های غربی بايد از مسلمانان و مساجد و پولهايشان را حفظ كند

- تحریک به مسلمانان به نفع تروریسم ميباشد

  • | چهارشنبه, 27 آبان, 1394

الازهر الشريف وامام بزرگ/ احمد الطیب، شیخ الازهر  افزایش خشونت علیه مسلمانان در غرب پس از حوادث تروریستی پاریس را شديدا محکوم میکند، که شامل سوزاندن برخی مساجد در اسپانیا، هلند و کانادا باشد، چه برسد راهپيمايى احزاب راست افراطی که در طی آن تکرار شعارهاى خصمانه نسبت به اسلام و مسلمانان انجام دهید، و سوخته قرآن كريم، وخواستار اخراج مسلمانان و نقض مالکیت خود شدند.  

الازهر چنین اقدامات افراطی نژادپرستی که مخالف با همهء شرايع آسمانى، و هنجارهای و قراردادهای بین المللی، كه تضمين احترام عقاید دیگران و عدم تجاوز به جاههای مقدس و املاك خود را رد ميكند، و از دولت های غربی اقدامات و تدابير برای حفاظت از مسلمانان در کشورهای خود را خواست. از ميان كارهاى بعضى از مسلمانان منحرف، و آموزهاى صلح وهمزيستى دين اسلام  آميخته نشويد.

الازهر از مقامات کشورهای غربی دعا ميكند تا صحت و دقت در هنگام پيگيرى مجرمان تا اكثريت از مسلمانان بی گناه آزار نميكنيد که به جوامع غربى یکپارچه اند، و دستاوردهای قابل توجهی در زمینه های مختلف ارائه كردند. الازهر هشدار ميدهد که سوء استفاده از این وقایع در تحریک به مسلمانان، باعث به تنش و ناآرامی ميشود. تروريسم استفاده از اين وقايع در گسترش فكرهای وريكرد منحرف مييابد.

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.