طى نشست وى در عمان، پايتخت اردن… شوراى حكماى مسلمانان نقض صهيونيستهاى آشكار را به مسجد الأقصى محكوم ميكند

  • | شنبه, 18 مهر, 1394

طى نشست وى در عمان، پايتخت اردن…

شوراى حكماى مسلمانان نقض صهيونيستهاى آشكار را به مسجد الأقصى محكوم ميكند… وتأكيد ميكند كه:

- شيوه هاى صهيونيستى نقض آشكار به ارزشهاى انسانى واصول مذهبى وكنوانسيون وهنجارهاى بين المللى است.

- نقض صهيونيستى بخشى است از يك طرح يهودى سازى كه برنامه ريزى شدن آن از مدت ها پيش آغاز شد.

- ما عمليات حفارى را كه در مجاورت مسجد الاقصى ود پايين آن در سايه گسترش اسطوره معبد اجرا ميشود محكوم ميكنيم.

- بايد عمل ميكنيم براى جلوگيرى از يهودى سازى القدس وكوچاندن اجبارى فلسطينيان.

- ما از همه مسلمانان در خواست ميكنيم كه به موضوع القدس شريف اهتمام ميورزند وبراى نجات دادن آن عمل ميكنند.

- جامعه بين المللى بايد مسئوليت آن را تقبل ميكند وبراى جلوگيرى رژيم صهيونيستى از انجام دادن اين شيوه هاى غير عادى عمل ميكند.

 

متن اين بيانيه:

 

 

 

بيانيه "شوراى حكماى مسلمانان"

در باره حمله رژيم صهيونيستى به مسجد الاقصى "حرم شريف" و تلاشهاى آن رژيم براي تحميل تقسيم بندى مکاني و زماني در آن

پنجشنبه 23 نوامبر 1436هـ، 8 اكتبر 2015م

بنام خداوند بخشنده مهربان

حمد وستايش مخصوص خداوند است وسلام ودرود بر رسول خدا وآله وصحبه وپيروانش باد

"شوراى حكماى مسلمانان"  با نگرانهاى بسيار تحولات اخير شهر قدس ومسجد الاقصى "حرم شريف" را كه ظاهر شده در تجاوزگرى ها ونقض هاى آشكار شده توسط رژيم صهيونيستى در حياط مسجد الاقصى "حرم شريف"، وبه ويژه شيوه هاى دشمنى وتهاجمى توسط سربازان اشغالگر از 23 اوت 2015م كه يك نقض آشكار به ارزشهاى انسانى واصول مذهبى، و همچنين يك نقض آشكار به اصول حقوق بين المللى و همه قطعنامه هاى بين المللى، اضافه به تجاوز آشكار عليه آزادى عملكرد مراسم مذهبى موجود در قطعنامه اعلاميه جهانى حقوق بشر ملل متحد شماره (217)  كه در سال 1948م صادر شد پيگيرى ميكند

"شوراى حكماى مسلمانان" مى داند كه همه اين شيوه ها وفرايندهاى جنايى را بخشى است از طرح يهودى سازى كه برنامه ريزى شدن آن از مدتها پيش آغاز شد و ويژگى هاى آن از طريق سلب مالكيت بزرگترين منطقه ممكن از قلمرو مردم فلسطين براى ايجا ديك وضعيت جديد از جغرفيايى سياسى شهر قدس، ونيز از طريق ساخت شهركهاى يهودى نشين وتخليه مردم بومى براى تحميل يك جمعيت واقعى جديد، وايجاد اختلال جمعيتى در دو بخش شهر قدس براى اكثريت بودن يهوديان اشغالگر تحت حمايت ارتش اشغالگر روشن شده است.

در اين راستا شوراى حكماى مسلمانان تجاوز گرى هاى متكرر را به مسجد الاقصى "حرم شريف" كه قبله اول مسلمانان و مقدس ترين سه مكان در اسلام است محكوم ميكند كه اين تجاوز گرى هاى در روزهاى اخير به شدت افزايش يافته است از طريق طوفان وحمله سازمان هاى يهودى افراطى به مسجد الاقصى و با كمك وحمايتهاى ارتش رژيم صهيونيستى كه حياط ها را تخليه كرد تا به حياط هاى مسجد الاقصى "حرم شريف" حمله ميكنند و بسته شدن جاده ها منتهى به مسجد وهتك حرمت مقدسات او وتخليه آن از مسلمانان در زمانهاى طولانى و جلوگيرى آنها از اعمال حق الهى وتاريخى خود در مسجد الاقصى "حرم شريف" كه محل عبادت خالص براى تنها مسلمانان است و به هيچ وجه قابل شركت دوجانبه يا تقسيم نيست.

همچنين شوراى حكماى مسلمانان به شدت عمليات حفارى را كه در كنار مسجد الاقصى "حرم شريف" و در پايين آن به زعم گسترش اسطوره معبد به صورت تداومى و سريع اتفاق مى افتد، محوم ميكند.

شوراى حكماى مسلمانان امت اسلام و جامعه بين المللى وسازمان ملل متحد را براى جلوگيرى كردن از يهودى سازى شهر قدس، و متوقف كردن تلاشهاى معدوم كردن نشانه هاى اسلامى و مسيحى آن، و نيز جلوگيرى كردن از كوچاندن اجبارى مسلمانان و مسيحيان از ساكنان بومى شهر قدس دعوت ميكند.

شوراى حكماى مسلمانان از همه مسلمانان درخواست ميكند تا به موضوع قس شريف اهتمام ميورزند براى نجات دادن مسجد الاقصى "حرم شريف" عمل ميكنند ونيز عمل ميكنند براى جلوگيرى از تخريب وحشيانه برنامه شده و تجاوزگرى هاى صهيونيستى كه هدفش ويران كردن و از بين بردن آن يا آسيب رساندن به حياط ها و ضميمه هاى آن ميباشد.

شوراى حكماى مسلمانان از جامعه بين المللى را درخواست ميكند تا رژيم صهيونيستى را از انجام دادن اين شيوه هاى غير عادى جلوگيرى ميكند وبر اهميت رعايت اين رژيم از قوانين و قطعنامه هاى بين المللى كه در اين زمينه صادر شده است تأكيد ميكند.

مركز رسانه ازهر شريف

 

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.