بيانه الازهر درباره فاجعه منا

  • | چهارشنبه, 8 مهر, 1394
بيانه الازهر درباره فاجعه منا

ازهر شريف وامام بزرگ پـروفسر/ احمد الطيب، تلاشهاى مخلصانه عربستان سعودى در خدمت زائران خانه خداوند را حمايت ميكند. وتأكيد ميكند كه عربستان دولت وملت براى خدمت زائران خانه خداوند پول وتلاش را خرج ميدادند، وضيافت، سلامت، راحت حجاج خانه خداوند را سازمان ميكردند، واين نشانه تلاشهاى صادقانه عربستان در طول تاريخ براى خدمت حرمين شريفين باشد. ازهر شريف به عربستان سعودي، دولتها وخانواده هاى شهداى فاجعه منا تسليت ميگويد. انشاء الله شهدا به منزله بالا در روز قيامت خواهند رسيد.

الازهر همه تلاشهاى مغرضانه وتخريب تاريخ ونقش عربستان سعودى در خدمت مهمانان خداوند را رد ميكند. الازهر تلاشهاى عربستان در خدمت زائران خانه خداوند را ارزش ميكند، وتلاشهاى براى تخريب نقش عربستان، وآنرا در چارچوب سوء استفاده از اين فاجعه به درگيرهاى سياسي ومذهبى به شمار ميروند.  

از خدا به حفظ وصيانت ملتهاى عربى واسلامي خواستار ميكنيم.       

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.