سخنرانی امام بزرگ امروز در مجلس لردهای بریتانیا

  • | جمعه, 22 خرداد, 1394
سخنرانی امام بزرگ امروز در  مجلس لردهای بریتانیا


-      ما اميد واريم كه در فكر كردن همكارى كنيم وميخواهيم افكار ما مترابط باشند وبر سود مردم شرق وغرب مستقر باشند.

-      الازهر مؤسسهء علمى وآموزشى است كه امانت شناسايى اين دين ورساندن رسالت علميه وروحيه آن بصورت خوبى وناب وخالص را بر عهده ميگيرد.

-      برنامه آموزشى كه دانش آموزان الازهر آن را در الازهر در يافت مى كنند بر تكثر آراء وديدگاهاى مختلف ومطالعه از فرقه هاى مختلف تكيه مى كند، كه همه آنها بر اساس نظر ونظر ديگر كه بدرجه تعارض برسد استوار باشد.

-      پديدهء "اسلام هراسى" نقشى بسيار بد وخطرناك در گسترش درگيرى فرهنگى ميان غرب وشرق بازى كرد وهنوز هم است.

-      آنچه به گوش شما برسد از آنكه تولد جنبشهاى مسلح تروريستى از رحم اسلام واز آنكه آموزشهاى اين دين سبب در بروز داعش وديگر جنبشها وسازمانهاى تروريستى مسلح است صحيح نيست، ونيز درست نيست كه اسلام مسؤول اين تروريسم سياه باشد.

-      محاكمه كردن اديان بسبب بعضى از جنايتكاران كه وابسته به اين اديان هستند منصفانه ومورد قبول نيست، زيرا كه آموزشهاى اديان در مقام اول با اين جنايتكاران وجنايات شنيع وغير انسانى خود مخالف هستند.

-      ما نمى توانيم اديان يهودى ومسيحى را بسبب اعمالى كه برخى از پيروان خود در گذشته واكنون عليه مسلمانان انجام داده اند محكوم كنيم، پس چرا اسلام مسؤوليت اين گروه ها كه با آموزه هاى خود مخالف هستند بر عهده بگيرد، در صورتى كه مسلمانان از جنايات آنان بصورت علنى محكوم ميكنند.

-      اسلام - به عنوان دين – بالا بردن سلاح را براى مسلمانان اجازه نمى دهد مگر در يك مورد واين براى دفع كردن تجاوز به نفس وزمين وميهن مى باشد.

-      پيامهاى برادرانه كه در اسلام ومسيحى وجود دارند براى اقامت پلهاى تفاهم به طور دائم وايجاد روابط حسنه ومستمر ميان مسلمانان ومسيحيان در شرق وغرب كافى هستند.

-      ما بايد توجه كنيم كه داعش امروز در خاورميانه وسعت ميبخشد و اگر هيچ ارادهء جهانى جدى براى جلوگيرى از اين بيمارى ويرانگر وجود ندارد فردا در هر نقطه در جهان ظهور خواهد يافت.

-      ضرورى است كه رابطه بين شرق وغرب را به يك رابطهء صلح وهمكارى كه بر اساس احترام متقابل براى ويژگها واعتقادات وهويتها و فرهنگهاى مختلف باشد، تبديل شود، وبايد پيش از همه حس برادرى جهانى وانسانيت وجود داشته باشد.

-      هيچ راهى براى بشريت در محدود كردن درگيرهاى بين المللى وجود ندارد مگر تنها با همكارى جهانى ميان همهء كشورها بر اساس يك برنامه دقيق است كه جاى آن در اين كلمه نيست.

-      الازهر در حال حاضر نقاب برداشتن از كذب اين فكر منحرف وانحراف شديد آن از قانون اسلام را در صدر اولويت خود قرار ميدهد.

-      ما آمديم و در دلمان تمايل صادقانه براى رسيدن به درك متقابل وهمكارى نزديك واحترام به ويژگيهاى مذهبى، تمدنى وفرهنگى به منظور تقويت صلح جهانى كه ما اميدواريم كه فقير وغنى  با آن را به طور يكسان لذت ميبرند، وجود دارد.

 

 

Print
Categories: مقاله ها
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.