دربارهء مسجد الازهر

  • | دوشنبه, 11 خرداد, 1394
دربارهء مسجد الازهر

مسجد الازهر (359-361 ه)/ (970-975 م). يكى از مهمترين مسجدهاى مصر، ومشهورترين مسجدها در جهان اسلامى است. که بیش از هزار سال که دارای دو کاربری مسجد و مدرسه است. هنگاميكه جوهر الصقلى فرمانده نخستين خلفاى فاطمى مصر المعز لدين الله الفاطمى، الازهر را تأسیس نمود تا مذهب شیعه را ترویج نمایند، اما امروز الازهر اسلام سنى را تدريس نمايد. بناى الازهر بعد از فتح مصر در رمضان سال 359 ق برابر 970 م آغاد كرد، وبنابر اين الأزهر اولین مسجدی بود که در شهر قاهره بنا گردید، وقديمترين آثار فاطمى در شهر قاهره محسوب میگردید. مورخان در بارهء دليل نامگذارى اين مسجد متفاوت كردنند، اما شايد كه فاطميان به الازهر نام نهادند نسبت بهفاطمه زهرا فرزند پيامبر اسلام است.

بنای مسجد دو سال طول کشید. و اولیننمازجمعههفتمرمضان۳۶۱هـ در آن اقامه گردید. و در سال ۳۷۸هـ/۹۸۸م خلیفه فاطمی العزیز بالله آن را مدرسهای برای آموزش مسائل و علوم باطنیه اسماعیلین قرار داد و محصلین ازآفریقاوآسیابرای تحصیل به آنجا میآمدند. و تحصیل در آنجا بدون هزینه و رایگان صورت میگرفت. فاطمیین منابع در آمدی به صورتوقفبرای تأمین هزینههای بساط وتميز آن ایجاد نمودند. به اضافه به حقوق ماهيانه خطيبان وائمه واستادان ودانشجويان است.

Print
Categories: مقاله ها
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.