به دوازده زبان .. مرکز رصد الازهر، فیلم های تصویری را که به پدیده حمله به عبادتگاه ها می‌پردازد، منتشر می کند

  • | پنجشنبه, 20 خرداد, 1400

     مرکز رصد الازهر برای مبارزه با افراطگرایی امروز ، پنجشنبه فیلم های تصویری را به دوازده زبان منتشر كرده‌است که در آنها، با تجزیه و تحلیل، به خطر پدیده حمله به عبادتگاه ها که آزادی انسان را تهدید می کند، می پردازد.
شایان ذکر است، مرکز رصد الازهر پیش از این مطالعات وگزارشی های زیادی در مورد این حملات غیر انسانی که صلح وامنیت جوامع را تهدید می‌کند ودر گیری ها را در آنها دامن می‌زند صادر کرده است.