در دیدار با رئیس حزب مسیحی دموکرات فرانسه

  • | شنبه, 8 خرداد, 1395
در دیدار با رئیس حزب  مسیحی دموکرات فرانسه

امام بزرگ:

الازهر اصرار دارد تا مقابله با ایدئولوژی افراطی كند........ و برای آموزش ائمه فرانسه آماده ميكنيم

فردریک پواسون:

غرب نیاز به استفاده از تلاش های الازهراحتياج دارد ..    و بازدید  الباتاكلان  موضع انسانی بزرگ است

امام بزرگ  دكتر / احمد الطیب، شیخ الازهر، رئيس  شورای حكماى مسلمانان ،در محل اقامت خود در پایتخت فرانسه پاریس، ژان فردریک پواسون،رئیس ضد سازماندهی گروه داعش معاون رئیس کمیته قانون مجلس ملی فرانسه و رئیس حزب دموکرات مسیحی را استقبال كرد .

در این ديدار،

امام بزرگ  تاکید کرد که :الازهر قصد دارد برای مقابله با ایدئولوژی افراطیگراى با استفاده از روش های مختلف، اشاره به این که الازهر مركز رصد در هشت زبان خارجی ایجاد کرده است ، برای پاسخ به اتهامات داعش و تصورات غلط درست در میان جوانان، درروزهاى آينده يك برنامه براى توسعه مركز رصد الازهر داريم

حضرت امام گفت: از راه هاى بسيار براى مقابله با ایدئولوژی افراطگيرى استفاده ميكنيم ، از جمله از طریق کنفرانسها، سمینارها، کتاب ها و مراجع،علاوه بر ارسال کاروان های صلح و موعظه کاروان که پرسه زدن در قاره های مختلف جهان ، برای تاکید بر این تحمل اسلام و پاسخ برای صلح و همزیستی مسالمت .

فضيلت  امام :تاكيد كرد كه الازهربراى آموزش ائمة فرانسه به روش اعتدال آماده ميكند ، الازهر برضرورت تهيئه يك لست براى مساجد تأكيد كرد پایبندی  ،هركس كه بيرون مي ايد  درمورد این  عنوان کمک در گسترش ایدئولوژی افراط گرایی در معرض سؤالت كه وقوع ميشود .

حضرت تاکید کرد که تماس بگیرید اسلام به عقل و دانش و مشاوره خوب،هیچ يك روزه دعوت براى قتل یا اوارگي

و دیگر جنایات گروه های تروریستی که به هیچ وجه در تحمل اسلامی منعکس نمی کند.

به نوبه خود، پواسون تشکر شده امام بزرگ، تاکید کرد که این دیدار در یک زمان بسیار مهم آمد، وی تلاش های الازهر در گسترش میانه روی و صلح و مبارزه با ایدئولوژی افراط گرایی ستایش، او اشاره کرد که غرب باید به استفاده از این تلاش و اشتغال و انتشار در میان جوانان برای ایمنسازی خطر ایدئولوژی افراط گرایی.

  پواسون  ستایش بازدید  از امام بزرگ تئاتربه الباتاكلان ،و تاکید کرد که بیان می کند موضع بزرگ انسان دوستانه،او اشاره کرد که این بازدید خواهد تاثیر قابل توجهی بر جامعه فرانسوی که به دنبال به جلو به الازهرعنوان نمادی از اعتدال و میانه روی است.

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.