پاسخ ها به ایدئولوژی های افراطی

 

کشتار به بهانهء هویت

2

  • | چهارشنبه, 22 دی, 1395

میگویند که ارزش زندگی در راه خداوند  بزرگتر از مردن در راه اش میباشد، و ارزش زندگی در اسلام خیلی بزرگ است. تردیدی نیست که همانا اسلام جهت بنا وتعمیر زمین آمده است، دشمنی بر جان یک انسان را به نا حق چون دشمنی با تمام بشریت نامیده ، پس مسلمان مامور است که در همه حالت رفتار خود را با شیوهء درست ( مبدأ عمومی)سازش دهد.
( همه باهم در صلح وآشتی بِدرایید)(بقره:208) وهمه این کشتارهای که اینک بنام هویت به وقوع می پیوندد جز تعصبهای که در زمان جاهلیت پیش از اسلام در میان اقوام عرب وجود داشت نیست ، وپیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم مارا از این نهی کرده است،   وچنین فرموده(اینرا بگذارید که بد بوی وناپاک است ) (شیخان وغیرشان روایت کرده) کشتار به بهانهء هویت ویا این وآن . شعاریست گروه های خون خوار وخونریز جهت بر افروختن آتش تفرقه اندازی بکار میبرند وبنامهای تنظیم، هویت، وقبیله، وطایفه، ودین، ویا مذهب می کُشند.

 

Print
Tags:
Rate this article:
1/0

Please login or register to post comments.