پاسخ ها به ایدئولوژی های افراطی

 

امام اکبر: سوزاندن قرآن به احساس نفرت دامن می‌زند و نتایج گفتگوی بین ادیان را تضعیف می‌کند

  • | پنجشنبه, 13 شهریور, 1399
امام اکبر: سوزاندن قرآن به احساس نفرت دامن می‌زند و نتایج گفتگوی بین ادیان را تضعیف می‌کند

     کسانی که جرأت کردند جنایت سوزاندن قرآن کریم را مرتکب شوند باید بدانند که این جنایات از نظر همه معیارها تروریسم وحشیانه است و آنها نژادپرستی نفرت انگیزی هستند که تمام تمدن‌های بشری در برابر آن ایستادگی می‌کنند، و سوختى است براى آتش ترور که شرق و غرب از آن رنج مى‌برند.
شکی نیست که این جنایات شنیع موجب احساس نفرت، تضعیف امنیت جوامع و تهدید امیدهای ناشی از گفتگوی ادیان و تمدن‌ها می‌شود.
آنها باید بدانند که سوزاندن قرآن کریم موجب سوزش احساسات نزدیک به دو میلیارد مسلمان در سراسر جهان است و تاریخ بشر این جنایات را در صفحات شرم و ننگ ثبت خواهد کرد.
 

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.